• آزمایش های انعقادی

      ی انعقادی كه با روش كواگلومتری STAGO انجام می­شود.PT-INR-PTT-Protein C- Protein S -Anti thrombin III- Lupus anticoagulant- APCR-

Categories