• آزمایش های بیوشیمی

      كه با دستگاه اتوآنالایزر هیتاچی717 و به­صورت روزانه انجام می­شوند. از جمله آزمایش­های این بخش عبارتند از:FBS-GTT Urea-Creatinin-Uric Acid- Cholestrol- Triglycerid- HDL-LDL-Ca-P-Na-K-Li-ALP--AST-ALT-T.Bili-D.Bili-γGT-CPK-LDH-Fe-Tranfferin-TIBC - Mg - Amylase - Protein.Albumin - CRP - RF – ASO, …اندازه­گیری آنتی­بادی­های IgA ,IgG ,IgM و اندازه­گیری  Homocysteineآزمایش­های عملكرد كلیه با اندازه­گیری …

Categories