• آزمایش های تشخیصی آندرولوژی از نظر ناباروری (بررسی و آنالیز مایع منی)

      ارزیابی مایع منی در آزمایشگاه آندرولوژی به دو صورت Macroscopic (ظاهری) وMicroscopic(وابسته به میکروسکوپ) انجام می شود.   در ارزیابی مایع منی به روش Macroscopic (ظاهری): حجم نمونه (Volume)، ویسکوزیته (Viscosity)، رنگ نمونه (Appearance) و میزان اسیدی یا قلیایی بودن نمونه (pH نمونه) توسط کاغذ pH متر، بررسی می شود.   در ارزیابی مایع منی به روش Microscopic (وابسته به میکروسکوپ): تعداد اسپ…

Categories