• آزمایش های خون شناسی

      آزمایش­های خون­شناسی با استفاده از دستگاه Sysmex KX21 :CBC.diff-ESR-Retic –G6PPD- ABO.Rh-HB.EL  (الكتروفورز هموگلوبین)) Protein.EL الكترو فورز پروتئین)  Hb.A1C

Categories