• آزمایش های كشت ادرار و مدفوع

      آزمایش­های كامل و كشت ادرار و مدفوع و بررسی آن­ها از نظر عفونت­های ادراری و آلودگی­های انگلی و انجام آنتی­بیوگرام، بررسی وجود عوامل باكتریایی در نمونه­های مختلف از ترشحات بافت­ها یـا مایـعات بـدن، انـجام آزمایـش­های مسقیم قارچ­شناسی برای تشخیص درماتوفیت­ها و عفونت­های قارچی پوست، مو، ناخن.Urine Analysis & Culture -Anti biogram- Stool exam & culture, …..آنتی­بیوگرام با استفاده از نرم­افزار …

Categories