• آزمایش های هورمونی، ایمنولوژی و تومور ماركرها

      این آزمایش­ها با سیستم­های پیشرفته آزمایشگاهی همچون الكترو كمیلو مینسانس (ECL)و كمیلومینسانس (cl) و الایزا (Elisa) در حداقل زمان ممكن انجام می­شود:βHCG & titer-LH-FSH-Prolactin-Testosterone–Progesterone-Andrestandion--DHEAS-Estradiol(E2)-TSH-T3-T4-FT3-FT4-T3RU-FTI-Thyroglobulin.Ab-TPO Ab-PTH-HBsAg-HBsAb-HIV-HCV-HBc Ab (total IgM)- HBe Ag- HBe Ab-ANA-dsDNA-Anti phosphilipid(IgG,IgM)-Anti cardio…

Categories