• استحصال اسپرم از بیضه و اپیدیدیم (PESA/TESE)

      در مردان مبتلا به آزواسپرمی تنها روش قطعی ارزیابی وجود و یا نبودِ وجود اسپرم در داخل بیضه، تکه‌برداری از آن است که به آن بیوپسی گفته می‌شود. این عمل می‌تواند با سوزن مخصوص (PESA) و یا عمل جراحی (TESE) انجام شود. عمل PESA یا عمل كشیدن اسپرم از اپی‌دیدیم، در اتاق عمل در شرایط استریل با بی‌حسی موضعی و سوزن انسولین كه به مادۀ مخصوص (محیط كشت) آغشته است، انجام می­شود. عمل TESE یا بیوپسی بیضه، در اتاق ع…

Categories