• تزريق اسپرم داخل تخمك (ICSI)

      معمولاً ‌در مواردی به­كار می­رود كه اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرك و یا شكل كیفیت لازم را ندارد. در بعضی موارد هم كه چندین مورد عمل IVF انجام شده و به نتیجه نرسیده است، از عمل میكرواینجكشن استفاده می­شود.به طور كلی در این روش، یك اسپرم در محیط آزمایشگاه داخل یك تخمك تزریق می­شود كه به­دنبال آن لقاح و تقسیم سلولی صورت می­گیرد و جنین تشكیل می­شود.میكرواینجكشن نیز مانند IVF شامل چند مرحلۀ تحریك تخمدان،…

Categories