• لاپاراهیستروسکوپی

      انجام هم زمان لاپاروسكوپی و هیستروسكوپی طی بیهوشی است و همانند لاپاروسكوپی و هیستروسكوپی به دو صورت تشخیصی و تشخیصی ـ درمانی قابل انجام است.  

Categories