• مشاوره روانپزشکی و روانشناسی

      همۀ زوج­ها و افراد اهداكننده یا دریافت­كنندة رویان (جنین) و گامت باید از نظر بهداشت روانی در وضعیت سالم و با ثبات باشند. بررسی این موارد برای كمك به افراد در رویارویی صحیح و مناسب با استرس و اضطراب‌هایی كه با آن مواجه‌اند، با بهره‌گیری از خدمات روان­درمانی و دارودرمانی در جلسه­های مشاوره انجام می­شود.در این مشاوره­ها با هدف بررسی و حل و فصل معضلات خانواده در مواجهه با استرس ناباروری و نیز رویارویی…

Categories