• مشاورۀ جنین شناسی

      مشاورۀ ART توسط متخصص جنین‌شناسی انجام می شود. در این مشاوره به پرسش­های گوناگون زوج دربارۀ ناباروری و روش­های كمك باروری پاسخ داده می شود و توضیحات لازم در مورد نوع درمان و شیوۀ درمانی انتخاب­شده برای زوج ارائه می‌شود.

Categories