• هیستروسکوپی

      در این عمل، تحت شرایط بیهوشی عمومی، وسیله­ ای تلسكوپ مانند از طریق دهانۀ رحم وارد حفرۀ رحم می­ شود. سپس پزشك رحم و دیواره­ های رحمی را از نظر وجود انواع چسبندگی ­های داخلی رحم، پولیپ یا فیبروم، با مشاهده مستقیم بررسی می­ کند. هیستروسكوپی، جنبۀ درمانی هم دارد كه برای از بین بردن چسبندگی‌ ها، برداشتن پولیپ یا فیبروم دیوارۀ رحمی و نیز انجام بیوپسی‌ های متعدد به كار می‌ روند. هیستروسکوپی یک روش تشخیص…

Categories