بیمه های طرف قرارداد


    نیروهای مسلح: فقط داروخانه
    تأمین اجتماعی: خدمات آزمایشگاهی و داروخانه
    بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک ملت و بانک تجارت و بانک توسعه صادرات: طبق قرارداد بانکی
    خدمات درمانی: خدمات آزمایشگاهی، ویزیت زنان و جراحی های الکتیو و داروخانه