• کمیسیون Morbidity

    به­ طور کلی کمیته­ ها و کمیسیون­ های بیمارستانی برای تحقق اهداف مراکز و بیمارستان­ ها، ارائۀ هر چه بهتر خدمات و ارتقای کمی و کیفی آن­ها تشکیل می­ شوند. در این کمیسیون جمعی از نیروهای متخصص و مسئول، خط مشی­ ها و زمینه ­های عملکردی مناسب را تدوین و تبیین می­ کنند و برای تحقق اهداف و بهبود عملکرد برنامه­ ها و طرح­ های اجرایی را به بحث می­ گذارند. کمیسیون Morbility  (کمیسیون تجزیه و تحلیل عوارض درمان) برای بررسی و تجزیه و تحلیل عوارض درمانی و روند آن­ها، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب، بررسی احتمال بروز قصور پزشکی در روند درمان زوجین و ... تشکیل شده است. جلسات این کمیسیون حداقل هر ماه یک­بار به­ صورت منظم برگزار می­ شود و پرونده ­های مطرح­ شده با حضور استادان و متخصصان مربوط، رییس و مدیر مرکز و مشاوران حقوقی و پزشکی قانونی در این جلسات بررسی می ­شوند. نتایج بررسی­ ها پس از صدور رأی به همکاران و بیماران اطلاع داده می­ شود.