بیمه های طرف قرارداد

 • نوع بيمهخدمات تحت پوشش
 • نيروهای مسلح

  فقط داروخانه

 • تامين اجتماعی

  خدمات آزمايشگاهی و داروخانه

 • بانک مرکزی

  طبق قرارداد بانکی

 • بانک کشاورزی

  طبق قرارداد بانکی

 • بانک مسکن

  طبق قرارداد بانکی

 • بانک رفاه کارگران

  طبق قرارداد بانکی

 • بانک ملت

  طبق قرارداد بانکی

 • بانک تجارت

  طبق قرارداد بانکی

 • خدمات درمانی (به استثنای سلامت همگانی)

  خدمات آزمايشگاهی، ويزيت زنان و جراحي های الکتيو و داروخانه