درباره ما

 • نوع بيمهخدمات تحت پوشش
 • نيروهاي مسلح

  فقط داروخانه

 • تامين اجتماعي

  خدمات آزمايشگاهي و داروخانه

 • بانک مرکزي

  طبق قرارداد بانکي

 • بانک کشاورزي

  طبق قرارداد بانکي

 • بانک مسکن

  طبق قرارداد بانکي

 • بانک رفاه کارگران

  طبق قرارداد بانکي

 • بانک ملت

  طبق قرارداد بانکي

 • بانک تجارت

  طبق قرارداد بانکي

 • خدمات درماني (به استثناي سلامت همگاني)

  خدمات آزمايشگاهي، ويزيت زنان و جراحي هاي الکتيو و داروخانه