• (۲۱ تیر ۱۳۹۶)

    روند عمل TESE برای آقایان مبتلا به آزواسپرمی چگونه است؟

    هنگامی که در حداقل دو بار آزمایش اسپرموگرام، آزواسپرمی مشخص شود، پزشک بیضهها را معاینه میکند و سطوح خونی هورمونهای FSH و LH نیز اندازهگیری میشود. اگر سطوح این هورمونها طبیعی باشد و بیضهها نیز در معاینه وضعیت مطلوبی داشته باشند، برای ارزیابی اینکه آیا آزواسپرمی مربوط به اختلال تولید اسپرم در بیضهها است یا انسدادی است، عمل نمونهبرداری از بیضه TESE انجام میشود.

    همچنین گاهی با وجود شواهد اختلال تولید اسپرم در بیضهها مثل افزایش FSH و یا کوچک بودن بیضهها، در معاینه، برای بررسی وجود اسپرم در بافت بیضه برای ICSI، نمونهبرداری از بیضه (TESE) انجام میشود. در این موارد اگر اسپرم مناسب وجود داشته باشد، در صورت صلاحدید پزشک بافت بیضه منجمد و نگهداری میشود تا در صورت لزوم از آن استفاده شود برای عمل TESE اول پوست کیسه بیضه شکاف داده میشود (در اتاق عمل) و با استفاده از میکروسکوپ جراحی با شکاف روی کپسول بیضه (تونیکا آلوژینه) از نقاط مناسبتر بافت بیضه نمونهبرداری میشود. نمونه برای بررسی سیتولوژی به جنینشناسی و برای بررسی پاتولوژی به آزمایشگاه ارسال میشود و شکاف روی کپسول بیضه و لایههای کیسه بیضه بخیه زده میشود.

    - آیا عمل TESE بر روابط جنسی تأثیر خواهد گذاشت و آیا جای عمل باقی خواهد ماند؟

    عمل روی روابط جنسی نه تأثیر منفی دارد و نه تأثیر مثبت. جای عمل نیز اندکی باقی میماند.