• آزمایش های انعقادی

    آزمایش انعقادی كه با روش كواگلومتری STAGO انجام می شود.PT-INR-PTT-Protein C- Protein S -Anti thrombin III- Lupus anticoagulant- APCR-

Categories