• مشاورۀ جنین شناسی

     مشاورۀ ART توسط متخصص جنین‌شناسی انجام می‌شود. در این مشاوره به پرسش‌های گوناگون زوج دربارۀ ناباروری و روش‌های کمک باروری پاسخ داده می‌شود و توضیحات لازم در مورد نوع درمان و شیوۀ درمانی انتخاب‌شده برای زوج ارائه می‌شود.

     

Categories