• آزمایش های تشخیصی آندرولوژی از نظر ناباروری (بررسی و آنالیز مایع منی)

  ارزیابی مایع منی در آزمایشگاه آندرولوژی به دو صورت  Macroscopic (ظاهری) و  Microscopic (وابسته به میکروسکوپ) انجام می‌شود.

   

  · در ارزیابی مایع منی به روش Macroscopic (ظاهری):

  حجم نمونه (Volume)، ویسکوزیته (Viscosity)، رنگ نمونه (Appearance) و میزان اسیدی یا قلیایی بودن نمونه (pH نمونه) توسط کاغذ pH متر، بررسی می‌شود.

   

  · در ارزیابی مایع منی به روش Microscopic (وابسته به میکروسکوپ):

  تعداد اسپرم (Sperm Concentration)، شکل اسپرم (Normal and abnormal morphology)، حرکت اسپرم (Motility)، درصد زنده بودن اسپرم (Vitality)، بررسی وجود گلبول‌های سفید (نوتروفیل) توسط تست پر اکسید از که نشان دهنده عفونت در مایع منی می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

   

Categories