• آزمایش های خون شناسی

  آزمایش‌های خون‌شناسی با استفاده از دستگاه Sysmex KX21 :
  CBC.diff-ESR-Retic –G6PPD- ABO.Rh-
  HB.EL 
   (الکتروفورز هموگلوبین) Protein.EL (الکترو فورز پروتئین) Hb.A1C

   

   

Categories