• آزمایش های هورمونی، ایمنولوژی و تومور ماركرها

    این آزمایش‌ها با سیستم‌های پیشرفته آزمایشگاهی همچون الکترو کمیلو مینسانس (ECL)و کمیلومینسانس (cl) و الایزا (Elisa) در حداقل زمان ممکن انجام می‌شود:
    βHCG & titer-LH-FSH-Prolactin-Testosterone–Progesterone-Andrestandion--DHEAS-Estradiol(E2)-TSH-T3-T4-FT3-FT4-T3RU-FTI-Thyroglobulin.Ab-TPO Ab-PTH-HBsAg-HBsAb-HIV-HCV-HBc Ab (total IgM)- HBe Ag- HBe Ab-ANA-dsDNA-Anti phosphilipid(IgG,IgM)-Anti cardiolipin(IgG,IgM)-Toxoplasma Ab (IgG,IgM)-Toxo.IgG Avidity-CMV Ab(IgG,IgM)-Rubella Ab(IgG,IgM)-Rubella IgG Avidity- PSA-Free.PSA-CA125-CA15-3-CA19-9-Alfa fetoprotein-CEA-Ferritin-vitaminD3-Insulin-H.Pylori Ab-Anti CCP Ab ,Cortisol , …

Categories