• هیستروسونوگرافی

    هیستروسونوگرافی (سونوهیستوگرافی) یک روش غیر تهاجمی است که در آن، طی انجام سونوگرافی، محلول سالین استریل به آهستگی به درون رحم زن تزریق می‌شود.

    با استفاده از این روش، پزشک امکان می‌یابد تا زواید غیر طبیعی در داخل رحم، موارد غیر عادی بافت پوشش رحم (اندومتریوم) و یا اختلالاتی که سطوح عمیق‌تر بافت را درگیر می‌کند، مورد بررسی قرار دهد. در انجام هیستروسونوگرافی نیازی به به کارگیری امواج، مادۀ حاجب و یا روش‌های تهاجمی جراحی نیست.

     

Categories