• لاپاراهیستروسکوپی

    انجام هم زمان لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی طی بیهوشی است و همانند لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی به دو صورت تشخیصی و تشخیصی ـ درمانی قابل انجام است.

     

     

Categories