• آزمایش های سرولوژی

    شامل: Widal-Wright-2ME-Coombs wright-VDRL-RPR, PPD

Categories