• آزمایش های كشت ادرار و مدفوع

    آزمایش‌های کامل و کشت ادرار و مدفوع و بررسی آن‌ها از نظر عفونت‌های ادراری و آلودگی‌های

    انگلی و انجام آنتی‌بیوگرام، بررسی وجود عوامل باکتریایی در نمونه‌های مختلف از ترشحات بافت‌ها یـا مایـعات بـدن، انـجام آزمایـش‌های مسقیم قارچ‌شناسی برای تشخیص درماتوفیت‌ها و عفونت‌های قارچی پوست، مو، ناخن.
    Urine Analysis & Culture -Anti biogram- Stool exam & culture, …..
    آنتی‌بیوگرام با استفاده از نرم‌افزار پیشرفته برای تشخیص جنس و گونۀ باکتری و انتخاب آنتی‌بیوتیک متناسب با نوع پاتوژن CLSI (مورد تأیید آزمایشگاه مرجع سلامت) انجام می‌شود.

Categories