• آزواسپرمی

 • آزواسپرمی

 • آزواسپرمی به معنای نبود اسپرم در آنالیز مایع منی است.
  آزواسپرمی علائم خاصی ندارد، مگر اینکه ثانویه به سندرم خاصی باشد که آن هم علائم ژنتیکی ناشی از سندرم را دارد.
  لازم است 2 آزمایش اسپرم با فاصله مناسب (2 تا 7 روز پس از آخرین نزدیکی یا تخلیه اسپرم) انجام شود و صفر بودن اسپرم در این دو آزمایش تأیید شود.
  علت:
  آزواسپرمی ممکن است در اثر مشکلات زمینه‌ای بافت بیضه و یا در اثر مشکل انسدادی در مجاری عبور اسپرم (وازودفران) و یا در اثر اختلالات هورمونی به وجود آید.

  درمان:
  اگر این مسئله مربوط به اشکال سلول‌های اسپرم ساز بافت بیضه باشد، از نمونه برداری میکروسکوپی دو طرفه از بافت بیضه انجام می‌شود که اگر اسپرمی یافت نشود، چاره ای جز درمان جایگزین ندارد.
  اگر این مسئله در اثر استفاده از داروهای هورمونی و یا ناشی از اختلالات هورمونی بدن باشد، بعد از آزمایشات هورمونی، متخصص اقدام به هورمون تراپی با دوز مشخص می‌نماید و پس از طی دوران درمان هورمونی تکرار آزمایش اسپرم تغییر شرایط را نشان خواهد داد که البته درمان این مسئله هم 100% نیست.
  ور در صورتی که آزواسپرمی ناشی از مشکلات انسدادی مثل انسداد مجاری اسپرم بر (وازودفران) باشد، پس از نمونه برداری از بافت بیضه یا کشیدن منی از مجاری وازدفران با سرنگ، اگر به وسیله نمونه برداری از بافت بیضه باشد و سلول‌های یافت شده قابلیت فریز را داشته باشد، همان را فریز می‌کنند برای درمان‌های (ART (ICSI/IVF استفاده شود و یا در صورتی که با کشیدن مایع از مجاری، منی حاوی اسپرم باشد، همین کار را روز IVF/ICSI تکرار می‌کنند و از اسپرم برای باروری تخمک استفاده می‌کنند.

دسته بندی ها