• کلینیک روزانه (Day Clinic) چیست؟

  • کلینیک روزانه (Day Clinic) چیست؟

  • به کلینیک‌های پزشکی‌ای گفته می‌شود که اعمال اورژانسی و جراحی‌ها و خدمات ترمیمی سنگین را انجام نمی‌دهند. معمولاً خدمات این دسته از کلینیک‌ها به بستری شبانه‌روزی بیمار نیاز ندارد و جراحی‌های سرپایی در این کلینیک‌ها انجام می‌شود. خدمات تشخیصی و درمانی غیراورژانسی و بدون نیاز به بستری شبانۀ بیمار در این کلینیک‌ها قابل ارائه است.

دسته بندی ها