• اینکه گفته می‌شود جفت پایین است، یعنی چه؟

 • اینکه گفته می‌شود جفت پایین است، یعنی چه؟

 • جفت، براساس محل قرارگیری در رحم، به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:
  جفت خلفی (Posterior): اگر جفت در دیوارۀ پشتی رحم قرار بگیرد، جفت خلفی نام دارد.
  جفت قدامی (Anterior): وقتی که جفت در دیوارۀ جلویی رحم جا بگیرد، به آن جفت قدامی می‌گویند.
  جفت فوندال (Fondal): وقتی که جفت در بالاترین قسمت رحم لانه‌گزینی می‌کند.
  جفت جانبی (Lateral): اگر جفت در پایین یا راست رحم باشد، جفت جانبی نام می‌گیرد.
  جفت پایین (Low lying): در این حالت، جفت در قسمت‌های تحتانی رحم جا می‌گیرد.

دسته بندی ها