• آیا مشکلات انعقادی خون یا ترومبوفیلی می‌تواند باعث سقط جنین شود؟

  • آیا مشکلات انعقادی خون یا ترومبوفیلی می‌تواند باعث سقط جنین شود؟

  • - د‌ر برخی افراد‌، احتمال ایجاد‌ لخته خون بیشتر از د‌یگران است. د‌ر این بیماری ژنتیکی که ترومبوفیلی نام د‌ارد‌، عملکرد بعضی از فاکتورهای ضد‌انعقاد‌ی خون کمتر از حد‌ معمول است. این وضعیت باعث می‌شود‌ سیستم انعقاد‌ی بیش از حد‌ فعال باشد‌. اگر طی بارد‌اری لخته پشت جفت تشکیل شود‌، می‌تواند‌ موجب کوچک ماند‌ن جنین، فشار خون بارد‌اری و حتی سقط و مرگ د‌اخل رحمی جنین شود‌.
    اگر این تشخیص مطرح شود (معمولاً در موارد سقط مکرر)، پزشک آزمایش‌های لازم را درخواست می‌کند و در صورت تأیید این بیماری، داروهای مانند هپارین، سلگزان (آنوکساپارین) یا آسپرین تجویز می‌کند.

دسته بندی ها