الفیدیوهات العامة


العيادات التخصصية

 • infertility treatment clinic

  recurrent miscarriage clinic

 • pelvic pain endometriosis and advanced laparoscopy clinic

  replacement therapies clinic

  perinatology-clinic

الأخبار


 • AvicennaClinic تغذیه مناسب مادر از مهم ترین عوامل کاهش عوارض بارد… إقرأ أکثر

 • AvicennaClinic عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاددانشگاهی موفق … إقرأ أکثر

 • AvicennaClinic ایجاد بانک جنین اهدایی در مرکز درمان ناباوری ابن‌س… إقرأ أکثر

 • AvicennaClinic دلایل مصرف هپارین در دورۀ باداری إقرأ أکثر